Ontstaan OLS federatie

De federatie van Schutterijen

Het hoogtepunt van het jaarlijkse schuttersseizoen is de eerste zondag in juli wanneer ergens in Nederlands of Belgisch Limburg het Oud Limburgs Schuttersfeest wordt georganiseerd. Dit O.L.S is in de loop der jaren uitgegroeid tot een folkloristisch feest bij uitstek dat het waardevolle van de schutterstradities in zijn volle omvang laat zien.

De schutterijen uit de Weerter bond hebben er voor een niet gering deel aan bijgedragen dat het O.L.S. is uitgegroeid tot wat het nu is. Op initiatief van de Weerter bond werd de Federatie van Schuttersbonden opgericht en ook in de latere jaren bleven er vanuit de Bond zelf of vanuit de schutterijen binnen de bond initiatieven uitgaan om de organisatie van de Federatie in het algemeen en die van het O.L.S. in het bijzonder te vervolmaken. Diverse schutterijen uit de Bond verwierven de hoogste schutters-eer en het recht om het O.L.S. te organiseren.

St. Barbara Leveroy en St. Catharina Stramproy spannen in dit opzicht met elk vier overwinningen de kroon. De federatie is een zeer belangrijk orgaan bij het handhaven van de tradities en het vaststellen van de regels die gehanteerd worden bij de jaarlijkse strijd die bij O.L.S. onderling wordt aangegaan in de diverse wedstrijden.

Een ander belangrijk punt is de belangenbehartiging die door de Federatie kan worden gedaan ten behoeve van alle aangesloten schutterijen ten aanzien van zaken als hinderwetsbepalingen, vuurwapenwet en subsidiëring. Vanuit het verleden zijn voldoende voorbeelden die aantonen dat deze centrale belangenbehartiging van groot belang kan zijn voor het behoud van de schutterijen in ons gewest. In dat opzicht hebben de schutterijen ook een taak in het beschutten van de eigen tradities en verworvenheden. Wanneer dit geschiedt op een uniforme wijze in Federatief verband zal dit slechts kunnen bijdragen aan de bloei van het schutterswezen in de beide Limburgen.